ZADZWOŃ 690 188 548

Konkurs! Regulamin udziału w konkursie.

utworzone przez | mar 5, 2021 | Aktualności

REGULAMIN KONKURSU :

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Dietetyczna Więcej Zdrowia! Izabela Nowak, ul. Turoszowska 14/25, 91-025 Łódź, NIP: 9471985856.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/izabelanowakdietetyk (zwanej dalej “Fanpage”).

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby powyżej 18r.ż.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs rozpoczyna się od 05.03.2021 godzina 14:00 i trwa aż do 8.03.2021 godzina 20:00.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 8.03.2021 godzina 20:30 za pośrednictwem Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

ZADADY KONKURSU

 1. Zasady uczestnictwa konkursu:

  1) Musisz mieć polubiony fanpage:

  https://www.facebook.com/izabelanowakdietetyk

  2) Należy napisać komentarz pod postem konkursowym, dokańczając zdanie:  Twoje ostatnie kulinarne zaskoczenie to….

 2. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.
 3. NAGRODA TO: pierwsza konsultacja dietetyczna online lub stacjonarna z indywidualnymi zaleceniami oraz 3 dniowym jadłospisem 😉 Wizyta może odbyć się stacjonarnie lub online.
 4. Zwycięzca zostanie wybrany przez Organizatora.
 5. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz,  które ich zdaniem jest najbardziej kreatywne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 6. Do zwycięscy odezwę się w wiadomości prywatnej, w której ustalimy w jaki sposób odebrać nagrodę.

NAGRODA

 1. Nagrodą w konkursie jest: pierwsza, indywidualna konsultacja dietetyczna. Nagrodę należy zrealizować do końca czerwca 2021. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 2. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 4. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.